COVID - Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995

09.10.2020 15:31

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995 (dále jen „Usnesení“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě Usnesení dochází s účinností od 9. 10. 2020 00:00 hod. do dne 11. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení.

 

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny výjimky, a to pro:

 

  • hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958 (tedy hromadné akce v režimu omezení),

  • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Z této textace se lze přiklánět k názoru, že do takové výjimky nespadají schůze a zasedání spolkových orgánů (což může v mnoha případech způsobit nemalé potíže pro chod jednotlivých spolků), nicméně za účelem odstranění veškerých pochybností byla ze strany ČUS zaslána na MZDR žádost o stanovisko k předmětné otázce a MZDR tento výklad stanoviskem ze dne 2.10. potvrdilo.

 

Dále je nově stanoven v čl. I. bodě 3 Usnesení zákaz pro:

 

  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2 (týká se právě svazových soutěžních akcí). Je tedy zřejmé, že nově jsou s účinností od 9. 10. 2020 uzavřeny vnitřní sportoviště a vnitřní prostory venkovních sportovišť pro všechny, kdo nespadají do výjimky týkající se svazových soutěží a přípravy na tyto soutěže. Zákaz se tedy týká všech hobby sportovců a pravděpodobně i organizovaných sportovců „nesoutěžících“ pod svazem (např. sportovci České obce sokolské v rámci svých aktivit). Soutěžní sportovci tedy do 11. 10. 2020 mohou využívat nadále vnitřní sportoviště i vnitřní prostory venkovních sportovišť;

 

  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb. V případě těchto zařízení se bohužel dostává do konfliktu výklad „sportoviště“ s výkladem „umělé koupaliště“, což může mít zásadní význam právě i z hlediska pořádání svazových soutěží, neboť u definice „umělé koupaliště“ není stanovena výjimka pro akce podle čl. II bodu 2 Usnesení. V případě, že bude plavecký bazén připraven pro závodní účely, tedy s vyznačením plaveckých drah, lze se domnívat, že v takovém případě bude splňovat spíše definici sportoviště, nicméně doporučuji zástupcům plaveckých sportů tuto otázku konzultovat s příslušnou KHS či MZDR.

 

Výjimky se shora uvedených zákazů uvedené v čl. II bodě 2 Usnesení se pak shodují s dosavadními výjimkami dle předchozí úpravy.

 

V těchto případech dochází k omezení akcí, přičemž v případě sportu se omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

 

Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. Vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků. Z hlediska diváků je pak zajímavá pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky).

 

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry - akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení, tedy zákaz vnitřních sportovišť a na venkovních sportovištích max. 20 osob bez využití vnitřních prostor venkovních sportovišť (kabiny, sprchy apod.).

 

Stěžejní otázkou tedy je výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze za sportovní svaz považovat nepochybně tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci[1] disponující autoritou pro dané sportovní odvětví na území ČR (např. fotbal – FAČR), založenou na základě členství této organizace v organizaci s mezinárodní autoritou pro dané sportovní odvětví (např. fotbal – FIFA). Musí se tedy jednat o soutěže, které spadají do termínové listiny národního sportovního svazu (případně i krajského či okresního sportovního svazu). V případě ostatních sportovních organizací je pak tato otázka výrazně složitější. Předmětné parametry by pak při shora uvedeném chápání pojmu „sportovní svaz“ nesplnily např. soutěže pořádané Českou obcí sokolskou, nebo soutěže pořádané dalšími střešními sportovními organizacemi (ČUS apod.). Vyloučeny jsou pak nepochybně i soutěže pořádané ze strany klubů (klubové turnaje, závody apod.).

 

 

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní povinnosti dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN, které nebylo předmětnými usneseními vlády zrušeno (viz předchozí výklad).

 

Závěry:

 

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.

 

  1. Je vyhlášen zákaz vnitřních sportovišť a v případě venkovních sportovišť je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), nespadají-li případné činnosti na sportovišti do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení (viz následující odstavec).

 

  1. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.

 

  1. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).

 

  1. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

 

 

Výkladové stanovisko k u Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996, které nabývá účinnosti dne 12. 10. 2020 bude k dispozici na webu ČUS od 10. 10. 2020.

 

[1] § 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

 

zdroj ČUS