Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat

22.11.2016 15:01

Náležitosti žádosti

Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat:
- vyplněný profil organizace včetně příloh, kterými jsou:
- aktuální stanovy (Pozn. platí i pro žadatele, které mají s MŠMT uzavřené Memorandum o dlouhodobé spolupráci), registrační název uvedený v žádosti o dotaci musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách,
- potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce),
- výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce),
- řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích,
- vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt,
- součástí žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity,
- seznam konečných příjemců pro program IV,
- jmenný seznam členů pro Program VIII.

Listinná forma žádosti o dotaci musí obsahovat:
- žádost o dotaci, která automaticky obsahuje i projekt, vytištěnou ze systému IS-SPORT, opatřenou podpisem statutárního orgánu.

Sledujte a řiďte se informacemi MŠMT, které najdete na internetových stránkách MŠMT zde