Informace pro TJ/SK k vyúčtování a vypořádaní dotace ze SR za rok 2017 - Program VIII

19.01.2018 10:38

Do čtvrtka 15. 2. 2018 mohou příjemci dotací z programů MŠMT podávat vyúčtování prostřednictvím informačního systému IS-SPORT dostupného na adrese https://is-sport.msmt.cz/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo k vyúčtování manuál, který najdete ZDE.
 

Tabulky k vyúčtování a vypořádání programu VIII v elektronické podobě:

  • Vyúčtování – soubor stažený ze stránek MŠMT obsahuje 3 tabulky – úvodní stránku vyúčtování, tabulku č. 1 – zdroje financování a tabulku č. 2 – nákladové položky

 

Pozn. Finanční vypořádání je nezávislý úkon, který sice vychází z informací používaných při vyúčtování dotace, nicméně provádí se zcela odděleně na samostatném formuláři. Finančním vypořádáním se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (tedy vyplnění tabulky č. 3, část A dle přílohy k vyhlášce 367/2015 Sb., o finančním vypořádání) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku. Vypořádání je potřeba předložit poskytovateli dotace nejpozději do 15.2. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Neprovedení finančního vypořádání podle vyhlášky o finančním vypořádání může být kontrolním orgánem (Finančním úřadem) považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení rozpočtových pravidel s tím, že takové porušení podléhá sankcím. Kontrolní orgán (FÚ) může stanovit sankci v podobě odvodu poskytnuté dotace nebo její části zpět do státního rozpočtu a případně i další penále.

Nejedná se však o novou povinnost u příjemců dotace v roce 2017, tento úkol měli také příjemci dotací ze státních programů již v roce 2016. V rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 bylo u programu VIII v čl. 6, bodě 4 uvedeno: "Příjemce dotace je povinen objem prostředků s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech stanovených vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem".

 

Pokud v manuálu nenajdete potřebné informace, nebo budete potřebovat upřesnění, prosím neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu 475210951 či e-mailové adresy sportovniunie@ustinl.cz