Podání žádosti musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016

29.11.2016 16:43

Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky: vidaawt ) nebo doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva s žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel.

Kompletní informace zde