PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - revize nepodpořených žádostí.

05.09.2017 12:34
 

Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky č. 479 ze dne 19. června 2013 a usnesení vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014.

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které plní podmínky zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019“ pod č.j. MSMT-29154/2016.

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

Ministerstvo školství na základě skutečností, že hlavním posláním celého programu č. VIII je podpořit sportování dětí a mládeže, akceptovalo „nezásadní“ vady ve vyřazených žádostech v rámci části. IV tohoto programu a přehodnotilo takto označené žádosti. Z uvedeného důvodu bylo dodatečně podpořeno 92 žádostí v celkové výši 4 782 500 Kč. Jedná se o následující žádosti:

-5 žadatelů, kterými jsou spolky pro zdravotně postižené sportovce nebo kde jsou tito sportovci v klubech evidováni. V souladu s vyhlášením výzvy programu VIII u nich lze akceptovat sníženou výši požadovaných členských příspěvků. Jejich podpora byla vypočtena dle původních kritérií P VIII v návaznosti na údaje o členské základně uvedené v žádosti. Celková výše podpory: 452 000 Kč

-87 žadatelů, jejichž výše členských příspěvků nečinila 100 Kč na člena, ale členské příspěvky byly vybírány v celkové minimální výši 1 200 Kč, což splňuje požadavek programu č. VIII na minimální členskou základnu vykazující alespoň 12 dětí. Dotace byla poskytnuta na počet dětí odpovídající částce členských příspěvků. Každý takto doložený člen byl považován za sportujícího jednou týdně a byl podpořen částkou 1 000 Kč. Celková výše podpory: 4 330 500 Kč

V. část – revize zpracovaných žádostí předkládáme zde: P8_2017_V_část_WEB.pdf

Žadatelům, kterým byla žádost schválena, bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a následně finanční prostředky na účet spolku. Vzor ke stažení zde: Vzor_Rozhodnutí_P8.pdf

Uveřejněný seznam projektů projednala expertní komise a také porada vedení MŠMT.

Konečné přidělení dotace bude závazné v okamžiku vydání rozhodnutí o přidělení dotace.

Ministerstvo školství dále všechny příjemce důrazně upozorňuje, že je nutné si přebírat doporučenou poštu, prostřednictvím které jim bude doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné chvíli se na Ministerstvo školství vracejí stovky nevyzvednutých zásilek. To způsobuje nejen další administrativní úkony, ale i náklady na doručení dotace v řádech desetisíců zbytečně vynaložených Kč. V letošním roce bude ministerstvo zásilky zasílat dvakrát, v dalších letech již zasílány opakovaně nebudou.

Zásadní zpoždění v dotačním procesu nebylo způsobeno pouze množstvím žádostí, ale hlavně kvalitou podaných žádostí. V průměru 2/3 žádostí trpěly vadami a bylo nutno žadatele vyzývat k nápravě, často opakovaně. V příštím roce již tuto praxi ministerstvo držet nebude a nekvalitní a formálně špatně zaslané žádosti budou z dotačního řízení vyloučeny.