Revizní komise

Předseda

Petr TŘÍSKA

Členové

Alena BARTONÍČKOVÁ
Hana FÜSSELOVÁ

 

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SUOÚ řádně vedeny a vykonává-li SUOÚ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SUOÚ.

Revizní komise má tři členy Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

Funkční období členů revizní komise je čtyřleté.

Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SUOÚ a členským subjektům SUOÚ.

Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SUOÚ, České unie sportu či členských subjektů SUOÚ. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SUOÚ, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti revizní komise náleží zejména (bod 5.6.):

a) kontrola hospodaření SUOÚ,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SUOÚ, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím SUOÚ či prostřednictvím České unie sportu,
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty SUOÚ.

Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.