Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 18. 12. 2020

18.12.2020 08:24

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 1332 (dále jen „Usnesení 1332“) a č. 1334 (dále jen „Usnesení 1334“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě Usnesení 1332 a Usnesení 1334 jsou s účinností od 18. 12. 2020 00:00 hod. do dne 23. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1334) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1332). Výklad podmínek uvádí též vládní COVID Portál https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

 

Oproti předchozím omezením dochází opět ke zpřísnění pravidel. Snížen je počet společně sportujících osob v rámci amatérského sportu na venkovních sportovištích, v přírodě a parcích, a to na 6 osob. Vnitřní sportoviště pro veškerý amatérský sport jsou opět uzavřena.

 

V důsledku Usnesení 1332 a 1334 pak tedy platí následující:

 

              A. Profesionální sport

  1. Z hlediska volného pohybu osob platí výjimka pro účast na hromadných akcích, které jsou akcemi v důležitém státním zájmu nebo významným sportovním utkáním nebo soutěží. V této souvislosti pak platí, že o možnosti uskutečnění shora uvedených sportovních utkání a soutěží rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, které dle čl. VI Usnesení 1334 stanovuje „závazné hygienicko-epidemiologické podmínky“ pro jejich konání. Národní sportovní agentura pak v této souvislosti doporučuje, aby jednotlivé subjekty žádaly o předmětnou výjimku ze zákazu (tj. možnost uskutečnit sportovní utkání nebo soutěž) jejím prostřednictvím.

 

  1. Z hlediska možného využití sportovišť pak stále platí výjimka ze zákazu stanoveného čl. I odst. 2 písm. g) Usnesení 1332[1], která se týká „sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány“.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost neomezeně v rámci přípravy na soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Samotné konání soutěží a dalších sportovních akcí povoluje Ministerstvo zdravotnictví, kdy rovněž stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky.

 

Do předmětné výjimky pak nespadají bazény, jelikož jejich režim je upraven samostatně v čl. I odst. 2 písm. h) Usnesení 1332, ve kterém došlo k opětovnému zpřísnění pravidel, a tedy k uzavření.

 

V návaznosti na shora uvedené je třeba definovat statut profesionálních sportovců. V této souvislosti budu pro tento výklad vycházet z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011-78. V daném kontextu je pak třeba dojít k závěru, že se statut profesionálního sportovce vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

 

              B. Amatérský sport

Z hlediska sportování amatérských sportovců došlo ke zpřísnění počtu společně sportujících osob, když lze opět používat výhradně venkovní prostory (příroda, parky a venkovní sportoviště), a to bez vnitřního zázemí venkovních sportovišť. Z hlediska možného počtu společně sportujících tedy Usnesení 1334 říká, že na veřejně přístupných místech lze pobývat nejvýše v počtu šesti osob, s výjimkou:

 

  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 

Závěry:

 

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.

 

  1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

 

  1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

 

Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 6 osob s výjimkou členů domácnosti.

 

[1] zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku naprvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách

 
 
 zdroj ČUS