Orgány SUOÚ

Orgány SUOÚ podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) revizní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem SUOÚ. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů SUOÚ. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SUOÚ v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem SUOÚ. Předseda zastupuje samostatně SUOÚ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SUOÚ řádně vedeny a vykonává-li SUOÚ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SUOÚ.