Výbor

Předseda

Zdeněk KUBEC (statutární zástupce)

Členové

Martin LEŠKA
Václav SUCHÁNEK
Jan THEIL
Martin VÁGNER
Stanislav PETRÁČEK

 

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SUOÚ v období mezi zasedáními valné hromady.

Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru, včetně předsedy, volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty SUOÚ. Podmínky kandidatury na člena výboru, včetně předsedy, upravuje volební řád.

Výbor má 7 členů. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SUOÚ. Počet členů výboru, včetně předsedy musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SUOÚ.

Výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SUOÚ,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SUOÚ, pokud jejich vydání není výslovně svčřeno do působnosti valné hromady,
d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SUOÚ,
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.